اطلاعات کاربر
اطلاعات تماس
سایر اطلاعات


ميزان آشنایی به الكترونيك
ندارم کم متوسط خوب
ميزان آشنایی به کامپیوتر
ندارم کم متوسط خوب
اطلاعات فیش
توضیحات تکمیلی